Δικαιολογητικά για την εγγραφή – (Σχ.Έτος 2023-2024)

Για όλες τις περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζεται η αίτηση/βεβαίωση κατάταξης στο σχολείο μας από το eeggrafes

 1. Για νέες εγγραφές
  • Πρωτότυπο Απολυτήριο Γ’ Τάξης Γυμνασίου (έρχεται υπηρεσιακά στο σχολείο ή το προσκομίζετε εφόσον το έχετε παραλάβει ιδιοχείρως από το Γυμνάσιο)
  • Επίσημη μετάφραση από Πιστοποιητικό Γέννησης για αλλοδαπούς
  • 4 Φωτογραφίες
  • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή
  • Δελτίο Υγείας – δίνεται και από το σχολείο για συμπλήρωση από γιατρό
  • Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή απόφαση Δ.Δ.Ε για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών
  • Υπεύθυνη δήλωση για ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο
 1. Για εγγραφές μαθητών από άλλο σχολείο, εφόσον καταταγούν στο σχολείο μας
  • Βεβαίωση ή αποδεικτικό σπουδών από το σχολείο προέλευσης (μπορείτε να ζητήσετε να το στείλουν υπηρεσιακά)
  • Δελτίο Υγείας από το προηγούμενο σχολείο (μπορείτε να ζητήσετε να το στείλουν υπηρεσιακά) ή εκ νέου έκδοση.
  • 4 Φωτογραφίες
  • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή
  • Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή απόφαση Δ.Δ.Ε για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών (μπορείτε να ζητήσετε να το στείλουν υπηρεσιακά από το προηγούμενο σχολείο)
  • Υπεύθυνη δήλωση για ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο
 1. Για ανανέωση εγγραφών των ήδη μαθητών μας, όσα από τα παραπάνω δεν έχετε προσκομίσει ήδη στο σχολείο μας