Cognitive Apprenticeship

a brief description of the Erasmus Project “Cognitive Apprenticeship” that was implemented in Valencia Spain
sending organisationQ !st EPAL Stavroupolis – Greece
host: Moveu Professional Services – Spain

Περίληψη του σχεδίου

 

Το παρόν σχέδιο περιελάμβανε 3 ροές, μία ροή μαθητείας “Cognitive Appreticeship” και από μία ροή κατάρτισης μαθητών και προσωπικού “The application of Geothermal Heating and Cooling Systems in homes, farming and industry : advanced skills for teachers and their students”.

Η δράση “Cognitive Appreticeship” αφορούσε ένα σχέδιο μαθητείας 13 μαθητών – αποφοίτων του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Τομέα και 2 συνοδών καθηγητών στη περιοχή της Βαλένθιας της Ισπανίας σ’ ένα πρόγραμμα 28 ημερών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του τομέα σπουδών του κάθε μαθητευόμενου και επιπλέον υποστηρικτική επιμόρφωση 40 ωρών σε θέματα επιχειρηματικότητας και ειδικών θεμάτων κατά τομέα. Η ροή αυτή αποσκοπούσε στο:

 • να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα, η οποία μαζί με την ανάληψη πρωτοβουλιών, ταξινομείται σήμερα μεταξύ των οκτώ βασικών δεξιοτήτων της Δια Βίου Μάθησης
 • να διασφαλίσει την σωστή εκπαίδευση των μελλοντικών απασχολούμενων
 • να διασφαλίσει την ανάδειξη νέων ταλέντων για την επιχείρηση και τον κλάδο
 • να κατανοήσουν τις επιδράσεις και τις συνέπειες της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας στην κοινωνία, το περιβάλλον και το άτομο
 • να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν ως μελλοντικό εργατικό δυναμικό να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και στις ενδεχόμενες αλλαγές σταδιοδρομίας, για να αντιμετωπίσουν την ανεργία και να είναι παραγωγικοί στην εργασία τους
 • να προαχθεί η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η δημιουργικότητα και οι ικανότητές τους
 • να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες με σκοπό την ευρύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.

Αντίστοιχα, η δράση “The application of Geothermal Heating and Cooling Systems” με τις ροές κατάρτισης καθηγητών και μαθητών ως κύριο στόχο είχε να επαυξήσει την προσφερόμενη από το σχολείο μας επαγγελματική εκπαίδευση σε εμπειρίες και γνώσεις τόσο του προσωπικού όσο και των μαθητών, στον τομέα της γεωθερμίας που είναι το οικονομικότερο και οικολογικότερο σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού αυτή την στιγμή στον κόσμο. Είναι ο διάδοχος του ξεπερασμένου πλέον για περιβαλλοντικούς,λειτουργικούς και οικονομικούς λόγους, λέβητα-καυστήρα.

Το κλίμα της χώρας μας, ευνοεί την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, παρόλα αυτά υπάρχει περιορισμένη εφαρμογή τους. Η υστέρηση αυτή κατά την άποψή μας, εκτός άλλων, οφείλεται και στην έλλειψη εξειδικευμένων
εργατοτεχνιτών καθώς και εγκαταστατών γεωθερμικών συστημάτων κτιρίων, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εξάλλου τα προγράμματα επιδότησης της εγκατάστασης των συστημάτων αυτών, που υλοποιούνται στη χώρα μας, θα απαιτήσουν εξειδικευμένους τεχνίτες, όπως είναι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

Η έλλειψη εμπειρίας και κατάρτισης αγγίζει εκτός των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς, λόγω της καινοτομίας του αντικειμένου, και γι αυτό προτάθηκε ροή καθηγητών και ροή μαθητών.

Βασικός στόχος της δράσης αυτής ήταν:
για μεν τους εκπαιδευτικούς,

-να αποκτήσουν την γνώση μετατροπής ενός κτιρίου σε ενεργειακά αποδοτικό μέσω γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και αντλιών θερμότητας
-να εμπλουτίσουν τις τεχνικές τους γνώσεις και στη συνέχεια να τις μεταφέρουν στους σπουδαστές του

για δε τους μαθητές,

-να αντιληφθούν την επαγγελματική ευκαιρία που κρύβεται πίσω από τη λέξη “Γεωθερμία”
-να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις που δεν αποκτούν στα στενά όρια του σχολικού εργαστηρίου
Οι επωφελούμενοι του σχεδίου ήταν :
– Έξι (6) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τομέα Μηχανολογίας και διάρκεια δράσης μίας εβδομάδας (24-11-18 έως 1-12-2018) στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας
– Δεκατρείς (13) μαθητές του μηχανολογικού τομέα. Η ροή αυτή πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας και είχε διάρκεια δύο εβδομάδων(4-4-2019 έως 17-4-2019)

Παραδοτέο-στοιχείο βιωσιμότητας του σχεδίου

Κατασκευή μακέτας όπου φαίνονται τα διάφορα τμήματα μιας γεωθερμικής εγκατάστασης με διαφορετικό φωτισμό.
Η μακέτα εκτέθηκε στην ημερίδα διάχυσης και θα εκτεθεί επίσης στην τελική έκθεση που κάθε χρόνο πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου στα πλαίσια του φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά και φυσικά θα παραμείνει στη μόνιμη έκθεση εργασιών του σχολείου.

 

Summary of Project

 

This project included 3 mobilities. First action was “Cognitive Appreticeship” for students and the other 2 were training actions for students and staff named “The application of Geothermal Heating and Cooling Systems in homes, farming and industry : advanced skills for teachers and their students”.

The action “Cognitive Appreticeship” concerned a 13 students apprenticeship plan of 1st EPAL Stavropolis. All students’s specialities came from the Technological Sector. There were also two accompanying teachers. The action implemented in Valencia Spain, in a 28 days program in business internships, in the field of study of each student and further supporting training of 40 hours in entrepreneurship and specific per sector topics.

Action’s “Cognitive Appreticeship” aims were:

 • to develop entrepreneurship, which together with the initiative, is currently classified among the eight key competences for lifelong learning
 • to ensure the proper training of future employees
 • to ensure the emergence of new talent for business and industry
 • to understand the effects and consequences of business and production activity, in the society, the environment and the person itself
 • to acquire new skills so that they can, as future workforce, adapt to new conditions and potential career shifts, to tackle unemployment and to be productive in their work
 • to promote critical thinking, initiative, creativity and skills
 • to improve their foreign language skills, for a broader understanding and responding to the social, linguistic and cultural diversity.

 

Accordingly with our flows titled “The application of Geothermal Heating and Cooling Systems in homes, farming and industry:

advanced skills for teachers and their students: we wished to increase the vocational education our school provides to our staff and students, both in terms of experience and knowledge, as far as geothermy is concerned.

The geothermal heat pump is the most economical and environment-friendly heating and air-conditioning system currently worlwide.

It is the successor of the nowadays outdated burner boiler, for environmental, practical and economical reasons.

Our country’s climate favours the installation of geothermal heating and cooling systems. Still, their application is limited. This drawback is, amongst other things, due to the lack of qualified workers and of technicians skilled at the installation of geothermal systems for buildings, according to our beliefs. This could be remedied through the vocational educational system. Moreover, the subsidy programmes being carried out in our country, concerning the installation of these systems, demand skilled and qualified technicians, like the graduates of the EPAL schools are.

The lack of qualification and working experience concerns not only the students, but the teaching staff as well, due to the novelty of the field. For that reason, we proposed two flows for this project, one for the teaching staff and one for the students.

The main objectives of this action were:

For the teaching staff,

 • to acquire technical knowledge as to how to convert a building into a more energy-efficient construction, through the use of geothermal heating and cooling systems and of heating pumps.
 • To enrich their technical knowledge on the field and, subsequently, transfer that knowledge to their students.

For the students,

 • to become aware of the professional opportunity that lies in the field of geothermy
 • to acquire technical knowledge they do not traditionally acquire within the limits of the school lab.

The beneficiaries of this project were:

-Six (06) teachers of the field of mechanical engineering. The duration of the action was one week (24/11/18 – 1/12/18) in the country of Sweden

-Thirteen (13) students of the field of mechanichal engineering. This flow took place in Germany with a duration of two weeks(4/4/19 -17/4/19).

What we intended to deliver and pass on after the completion of the project:

the construction of a miniature model where the different parts of a geothermal installation will show in various lighting.

We exhibited the miniature model during the dissemination day and will be exhibited also in the final exhibition of the school year, that takes place within our faculty annually as part of the educational festival of the City of Pavlos Melas and of course it will remain in the permanent exhibition of school works.