Θράκης 4 & Ακριτών

564 30, Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 656146

Fax: 2310 641670

Thrakis 4 & Akriton

564 30 Stavroupolis

Thessaloniki

Hellas

Tel : +30 2310 656146

Fax : +30 2310 641670