Εγγραφές – Απαιτούμενα Έγγραφα (Σχ.Έτος 2022-2023

Α’ Τάξη

 1. Αίτηση εγγραφής Α’ τάξης (δίνεται έντυπο από το σχολείο)
 2. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής δήλωσης ( από το E-eggrafes).
 3. Πρωτότυπο απολυτήριο γυμνασίου (αν δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986(Α’75) (κηδεμόνας και οι δύο γονείς σε περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς). (Τα έντυπα δίνονται και από το σχολείο)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητα μαθητή και κηδεμόνων (πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο από το υπουργείο εξωτερικών για αλλοδαπούς μαθητές)
 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) – (έντυπο δίνεται και από το σχολείο, διαθέτουν συνήθως και οι γιατροί)
 7. Δήλωση συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών / βίντεο στον ιστότοπο του σχολείου

Για ειδικές περιπτώσεις και εξειδικευμένα πιστοποιητικά απευθυνθείτε στους υπευθύνους εγγραφών του σχολείου.

Β’ Τάξη

Ο κηδεμόνας να έχει εκ των προτέρων διαθέσιμα :

 • Το email
 • Αριθμό κινητού

για αποστολή ενημερώσεων

 1. Εκτύπωση της τοποθέτησης μαθητή (ο κηδεμόνας, από E-eggrafes, με κωδικούς taxis)
 2. Αίτηση εγγραφής Β’ τάξης (δίνεται έντυπο από το σχολείο)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986(Α’75) (κηδεμόνας και οι δύο γονείς σε περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς). (Τα έντυπα δίνονται και από το σχολείο)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητα μαθητή και κηδεμόνων (πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο για αλλοδαπούς μαθητές)
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) – (εφόσον έχει λήξει )
 6. Φωτοτυπία απολυτηρίου / πτυχίου (για νέους μαθητές)
 7. Δήλωση συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών / βίντεο στον ιστότοπο του σχολείου

Για ειδικές περιπτώσεις και εξειδικευμένα πιστοποιητικά απευθυνθείτε στους υπευθύνους εγγραφών του σχολείου.

Γ’ Τάξη

Ο κηδεμόνας να έχει εκ των προτέρων διαθέσιμα :

 • Το email
 • Αριθμό κινητού

για αποστολή ενημερώσεων

 1. Εκτύπωση της τοποθέτησης μαθητή (ο κηδεμόνας, από E-eggrafes, με κωδικούς taxis)
 2. Αίτηση εγγραφής Γ’ τάξης (δίνεται έντυπο από το σχολείο)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986(Α’75) (κηδεμόνας και οι δύο γονείς σε περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς). (Τα έντυπα δίνονται και από το σχολείο)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητα μαθητή και κηδεμόνων (πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο για αλλοδαπούς μαθητές)
 5. Φωτοτυπία απολυτηρίου / πτυχίου (για νέους μαθητές)
 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) – (εφόσον έχει λήξει ή δεν έχει ήδη κατατεθεί, έντυπο δίνεται και από το σχολείο, διαθέτουν συνήθως και οι γιατροί, μετά την έναρξη των μαθημάτων να παραδίδεται στον καθηγητή φυσικής αγωγής) )
 7. Δήλωση συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών / βίντεο στον ιστότοπο του σχολείου
 8. Τρεις (03) φωτογραφίες σε μέγεθος αστυνομικής ταυτότητας

Για ειδικές περιπτώσεις και εξειδικευμένα πιστοποιητικά απευθυνθείτε στους υπευθύνους εγγραφών του σχολείου.