ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

———

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης

Τηλ:  210-3442952

Fax:  210-3442266

Mail: dppe@minedu.gov.gr

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

 

Μαρούσι,  1 –  6  – 2017

Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ

Φ.361.22/ 24  / 92046 /E3

 

 

 ΠΡΟΣ:  1.   Περιφερειακές Διευθύνσεις

                   Εκπαίδευσης

                   όλης της χώρας

               2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας

                   Εκπαίδευσης

                   όλης της χώρας

               3. Διευθύνσεις    Δευτεροβάθμιας

                   Εκπαίδευσης

                   όλης της χώρας

 

 

ΘΕΜΑ: « Υποβολή ερωτημάτων »

            Ενόψει της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων σας υπενθυμίζουμε το αριθμ. Φ.350/75//89384/Ε3/5-6-2015 έγγραφό μας, περί ιεραρχικής υποβολής ερωτημάτων στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

  • Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
  • Στις περιπτώσεις που ζητείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα υπηρεσιακά αυτά θέματα εξετάζονται από τα μέλη του συμβουλίου και η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις τους.
  • Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη διερεύνηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών ή διευκρινίσεων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο εντός της υπηρεσίας τους.
  • Ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δύνανται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις υπηρεσίες μας.
  • Oι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

 

 

Συνεπώς η Υπηρεσία μας θα απαντά σε ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις Υπηρεσίες μας. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να συγκεντρώνουν ερωτήματα των εκπαιδευτικών, να τα απαντούν, και όταν κρίνουν ότι υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις να τα ομαδοποιούν και να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου, προκειμένου εφόσον κριθεί αναγκαίο να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.

 

 

 

 

            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

             

             ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή

Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης