ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σας αποστέλλουμε τη συνημμένη εγκύκλιο σχετικά με τη συμμετοχή των καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις διαδικασίες βαθμολόγησης 2017.

Παρακαλούμε να διαβιβαστεί σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.

 

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α΄

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων