Σχετικά με την Μαθητεία – ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤO
«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

Ενδεικτικό προφίλ επιχείρησης κατάλληλης για μαθητεία – Εκπαιδευτής – Σχέση με ΕΠΑ.Λ.

Α) Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας πρέπει να παρέχουν άρτιες συνθήκες για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης, να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό και να ορίζουν υπεύθυνο εκπαιδευτή για τους εκπαιδευόμενους.

Β) Πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και να τους παρέχουν όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Γ) Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν το μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσουν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

Δ) Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζovτας το ρόλο τους ως συμπληρωματική εκπαιδευτική δοµή συμβάλλουν στην απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων και στη διαµόρφωση εργασιακής κουλτούρας στο µαθητευόµενο

Ε) Οι επιχειρήσεις τηρούν τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και τους όρους που αναγράφονται στο πρόγραμμα μάθησης (learning agreement).

ΣΤ) Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος Μαθητείας µπορούν να συµµετέχουν φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίζεται στο άρθ. 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (A΄65) και επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

Προσωρινής απασχόλησης

Τα νυχτερινά κέντρα

παροχής καθαριότητας και Φύλαξης

Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών

Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρµόδιο φορέα.

Ζ) Ο ανώτατος αριθµός µαθητευοµένων ανά επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθµό των εργαζοµένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα:

Οι ατοµικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόµενο, µπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 1-10 άτοµα µπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόµενους µπορούν να δέχονται µαθητευόµενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

H) Η επιχείρηση που συµµετέχει σε πρόγραµµα Μαθητείας, οφείλει να ορίσει υπεύθυνο εκπαιδευτή, το όνοµα του οποίου δηλώνεται στην Σύµβαση Μαθητείας.

Θ)Ο εκπαιδευτής στην επιχείρηση είναι το συνδετικό πρόσωπο της επιχείρησης µε την εκπαιδευτική δομή και οφείλει να έχει συνεχή συνεργασία με αυτή.

Ι) Τα Προγράμματα Μάθησης στο χώρο εργασίας είναι συμβατά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κάθε ειδικότητας, αλλά περιλαμβάνουν και ένα ευέλικτο τμήμα με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης ή κλαδικής ή τοπικής δυνατότητας, μέσω ειδικών έργων (projects) που καθορίζονται σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο ή ακόμη και σε επίπεδο επιχείρησης.