ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά εγγραφής Α ταξης
[highlight] Για νέες εγγραφές [/highlight]
 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 •  Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • Πρωτότυπο Απολυτήριο Γ’ Τάξης Γυμνασίου (έρχεται υπηρεσιακά στο σχολείο)
 • 2 Φωτογραφίες
 • Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ όπου φαίνεται η διεύθυνση του μαθητή ή του κηδεμόνα
 • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή
 • Δελτίο Υγείας – δίνεται και από το σχολείο για συμπλήρωση από γιατρό
 • Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή απόφαση Δ.Δ.Ε για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών
 • Υπεύθυνη δήλωση για ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο
 1. [highlight] Για μετεγγραφές από άλλο σχολείο
 2. [/highlight]

 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 • Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • Υπηρεσιακό σημείωμα από το σχολείο προέλευσης που επιτρέπει την μετεγγραφή
 • 1 Φωτογραφία
 • Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ όπου φαίνεται η διεύθυνση του μαθητή ή του κηδεμόνα
 • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή
 • Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή απόφαση Δ.Δ.Ε για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών
 • Υπεύθυνη δήλωση για ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο

Δικαιολογητικά για εγγραφή στη Β Ταξη
 1. [highlight] Για την ανανέωση της εγγραφής
 2. [/highlight]

 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 • Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • 1  Φωτογραφία
 • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή εφόσον δεν δόθηκε στην Α’ τάξη
 • Δελτίο Υγείας μαθητή εφόσον δεν προσκομίσθηκε στην Α’ τάξη
 1. [highlight] Για μετεγγραφές από άλλο σχολείο
 2. [/highlight]

 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 • Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • Υπηρεσιακό σημείωμα από το σχολείο προέλευσης που επιτρέπει την μετεγγραφή
 • 2 Φωτογραφίες
 • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή
 • Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ όπου φαίνεται η διεύθυνση του μαθητή ή του κηδεμόνα
 1. [highlight] Για νέες εγγραφές
 2. [/highlight]

 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 • Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • Αν είναι από ΓΕΛ ή άλλο ισότιμο αποδεκτό σχολείο, φωτοτυπία του Απολυτηρίου τίτλου
 • Αν είναι απόφοιτος από ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ, φωτοτυπία από Απολυτήριο ή Πτυχίο
 • 2 Φωτογραφίες
 • Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ όπου φαίνεται η διεύθυνση του μαθητή ή του κηδεμόνα

Σε κάθε περίπτωση

 • Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή απόφαση Δ.Δ.Ε για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών αν δεν έχει προσκομιστεί στη Α’ Τάξη ή υπάρχει μεταβολή
 • Υπεύθυνη δήλωση για ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο

Δικαιολογητικά για εγγραφή στη Γ Ταξη
 1. [highlight] Για την ανανέωση της εγγραφής
 2. [/highlight]

 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 • Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • 4 Φωτογραφίες
 • Ταυτότητα μαθητή εφόσον δεν δόθηκε στην Α’ / Β’ τάξη ή έχει αλλάξει
 1. [highlight]Για μετεγγραφές από άλλο σχολείο
 2. [/highlight]

 • Το έντυπο της  Αίτησης  Εγγραφής   
 • Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.  
 • Υπηρεσιακό σημείωμα από το σχολείο προέλευσης που επιτρέπει την μετεγγραφή
 • 4 Φωτογραφίες για Απολυτήριο – Πτυχίο – Δελτίο Πανελλαδικών και Δελτίο ΟΑΣΘ
 • Ταυτότητα μαθητή και κηδεμόνα
 • Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ όπου φαίνεται η διεύθυνση του μαθητή ή του κηδεμόνα

Σε κάθε περίπτωση

 • Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή απόφαση Δ.Δ.Ε για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών αν δεν έχει προσκομιστεί στη Α’ Τάξη ή υπάρχει μεταβολή
 • Υπεύθυνη δήλωση για ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο