ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύουν